ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Τι χρειάζεται για να βγάλει κάποιος εμπειροτεχνικό πτυχίο?

Για την εγγραφή κάποιου στα Νομαρχιακά Μητρώα απαιτείται πενταετή κατασκευαστική εμπειρία από την ημέρα έναρξης επαγγέλματος η οποία να αποδεικνύεται.

Τι χρειάζεται για την αναβάθμιση του εμπειροτεχνικού πτυχίου ;

Για την αναβάθμιση του εμπειροτεχνικού πτυχίου χρειάζεται βεβαίωση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης  από τις δημόσιες υπηρεσίες για τα εκτελεσμένα δημόσια έργα της τελευταίας τριετίας  και για τα ιδιωτικά υπεύθυνη δήλωση εκτέλεσης από τον ιδιοκτήτη και τον επιβλέποντα μηχανικό.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε δημοπρασία ;

Τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην διακήρυξη του εκάστοτε έργου .

Θέλω να κάνω ανανέωση του εμπειροτεχνικού αλλά δεν έχω εκτελέσει έργα την τελευταία τριετία.Τί γίνετε σε αυτήν την περίπτωση?

Στην περίπτωση αυτή γίνετε γίνεται ανανέωση του πτυχίου στην ίδια κατηγορία διότι η εμπειρία δεν χάνετε δεν γίνετε όμως αναβάθμιση στην επόμενη κατηγορία .

Έχω εμπειροτεχνικό πτυχίο και θέλω να το ανανεώσω αλλά έληξε η προθεσμία. Τι πρέπει να κάνω?

Για την αναθεώρηση εγγραφής  μιας επιχείρησης στα Νομαρχιακά Μητρώα προβλέπεται η υποβολή πιστοποιητικών των έργων που ανέλαβε η επιχείρηση την τελευταία τριετία. Ωστόσο η μη προσκόμιση τους δεν αποτελεί λόγο διαγραφής της επιχείρησης οπότε με νέα αίτηση της επιχείρησης γράφεται στην ίδια κατηγορία.

Μου έκαναν ένσταση σε δημοπρασία γιατί είμαι εγγεγραμμένος στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο και όχι και στον τοπικό. Ισχύει κάτι τέτοιο?

Από το νόμο όλοι υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι σε μια αναγνωρισμενη επαγγελματικη οργανωση  που ειναι μονο ο ΠΣΕΕΕΝΜ  αυτό να είναι νόμιμο. Νόμιμο είναι ο συνδεσμος , που έχει ιδρυθεί νομίμως και συνεχίζει την λειτουργία του νόμιμα ,ήτοι με νόμιμες ετήσιες γενικές συνελεύσεις , με νόμιμες διοικήσεις που έχουν προέλθει από νόμιμες εκλογές των γενικών συνελεύσεων τους με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου κλπ. Βάση του νόμου 1264 / 82 και 1712 / 87 περι επαγγελματικών οργανωσεών.   

Ποια η χρονική ισχύ των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου που προσκομίζονται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίων έργων?

Η ισχύς των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου που προσκομίζονται σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων είναι 6μηνη.

Σύμφωνα με νομική γνωμάτευση ,ισχύουν τα κάτωθι :

  • Από το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 578 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας , το οποίο προβλέπει ότι «Οι υπηρεσίες που τηρούν ποινικό μητρώο, προβαίνουν κάθε έξι μήνες σε εκκαθάρισή του από τα δελτία που παύουν να ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου» έμμεσα προκύπτει ότι η ισχύς των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου είναι εξάμηνη.
  • Με την απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. Δ17α/01/127/ΦΝ. 443/25-8-2006) (ΦΕΚ Β΄ 1184/31-8-2006) εγκρίθηκε η 3η βελτίωση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων.
  • Στα πρότυπα τεύχη περιέχεται η ακόλουθη διατύπωση: «Όλα τα ανωτέρω ….. στοιχεία , προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του διαγωνιζόμενου , θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών , θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών ……….».
  • Από τη διατύπωση αυτή που περιέχεται στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων , σε συνδυασμό με τη ρητή εξαίρεση από τη ρύθμιση αυτή των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και το γεγονός ότι στα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου δεν αναγράφεται συγκεκριμένος χρόνος λήξης της ισχύος τούτων , έχω τη γνώμη ότι η ισχύς των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου που προσκομίζονται σε διαγωνισμούς έχουν εξάμηνη ισχύ.
  • Ομοίως εξάμηνη χρονική ισχύ ορίζεται ότι έχουν τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου που προσκομίζονται για την χορήγηση ενημερότητας πτυχίου , αφού με την σχετική Υ.Α. (Δ15/οικ/24298/28-7-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1105/4-8-2005) ορίζεται ότι η ενημερότητα πτυχίου ισχύει για έξη μήνες , ανεξαρτήτως της λήξης των επί μέρους δικαιολογητικών ισχύς (βλ. και εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 32 , αριθ. πρωτ. Δ15α/οικ/25358/11-8-2005) , με ρητή μνεία ότι ειδικά απαιτείται η προσκόμιση , εφόσον έληξαν , των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Αντίθετη άποψη ως προς τη χρονική ισχύ των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου έχει εκφράσει , με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1528/Γ.Φ./21-3-2005 έγγραφό του το Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. (απάντηση σε ερώτημα της ΕΥΔΕ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) , αφού «……… , σύμφωνα με την κρατούσα νομολογία των δικαστηρίων τα οποία έχουν τη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να αποφαίνονται περί της ερμηνείας της ισχύουσας νομοθεσίας , τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου έχουν τρίμηνη ισχύ από την έκδοσή τους και κατά συνέπεια η θέση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή ως γενικώς ισχύουσα , με την επιφύλαξη τυχόν ρητής αντίθετης ρύθμισης βάσει ειδικών διατάξεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις , στις οποίες (και μόνο) ισχύουν οι τυχόν υπάρχουσες διαφορετικες ρυθμισεις .

 

ΤΟ ΔΣ  ΤΟΥ ΠΣΕΕΕΝΜ