Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΡΘΡΑ 4,5,6,7
>>Διαβάστε εδώ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΡΘΡΟ 15
>>Διαβάστε εδώ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΑΡΘΡΟ 20
>>Διαβάστε εδώ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΡΘΡΟ 24
>>Διαβάστε εδώ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΡΘΡΟ 46
>>Διαβάστε εδώ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΡΘΡΟ 47
>>Διαβάστε εδώ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΑΡΘΡΟ 53
>>Διαβάστε εδώ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ – ΑΡΘΡΟ 66
>>Διαβάστε εδώ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΡΘΡΟ 71
>>Διαβάστε εδώ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ – ΑΡΘΡΟ 72
>>Διαβάστε εδώ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΡΘΡΟ 73
>>Διαβάστε εδώ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΡΘΡΟ 74
>>Διαβάστε εδώ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΡΘΡΟ 75
>>Διαβάστε εδώ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΘΡΟ 105
>>Διαβάστε εδώ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ – ΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΘΡΟ 106
>>Διαβάστε εδώ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Μ.Ε.Κ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΕΜ – ΚΑΤΕΕ – ΑΡΘΡΟ 110
>>Διαβάστε εδώ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΑΡΘΡΟ 130
>>Διαβάστε εδώ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΑΡΘΡΟ 131
>>Διαβάστε εδώ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΡΘΡΟ 133
>>Διαβάστε εδώ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΡΘΡΑ 140,141,142
>>Διαβάστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΡΘΡΟ 145
>>Διαβάστε εδώ

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΡΘΡΟ 153
>>Διαβάστε εδώ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΡΘΡΑ 160,161,162,163,164
>>Διαβάστε εδώ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΡΘΡΑ 167,168
>>Διαβάστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘ.251/2017 ΤΟΥ ΣΥΜΒ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Λ.ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Μη.Μ.Ε.Δ.)ΤΗΣ ΠΑΡ 8(η) του αρθ.221 του ν.4412/2016