ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ” Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Read More