ΕΡΓΑ 03-05-2018

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΕ 4 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ID: 27821098 Τύπος σύμβασης Συνδυασμένη σύμβαση Τύπος Εγγράφου Προκήρυξη Εξωτερική ταυτότητα 18PROC003029226 Προθεσμία 18.05.18 Διευθύνσεις Υλοποίησης: EL: ΞΑΝΘΗ Ν. ΞΑΝΘΗΣ EL: Ξάνθη Προϋπολογισμένες τιμές: 1.392,00 EUR Αναθέτουσες Read More

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ” Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Read More