ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

Αθήνα, 23/11/2020 

Αριθ. Πρωτ.: 833 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ  

Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 4, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10678 

Πληροφορίες: ΑΚΡΙΒΗ ΜΠΟΥΛΗ 

Τηλέφωνο: 2103800434 

E-mail: info@psenm.com 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών  υπηρεσιών για την υποστήριξη στη διαχείριση, το συντονισμό, τη παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού  αντικειμένου, τον έλεγχο της ενταγμένης Πράξης με MIS 5035126, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 4, Τ.Κ. 10678 ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο: 2103800434 | E-mail: info@psenm.com 

2. Τίτλος: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης» 

3. Υπηρεσίες – εκτιμώμενη αξία: Παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας 80.848,54 €  πλέον ΦΠΑ 24% | Κωδικός CPV: 79400000-8 (Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα  διαχείρισης). 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 

5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΠΣΕΕΕΝΜ στο πλαίσιο της  ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.  για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων» με MIS 5035126, σχετικά με τη  διαχείριση, το συντονισμό, τη παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τον έλεγχο της  ενταγμένης Πράξης σε όλη τη διάρκεια ζωής της σύμβασης καθώς και το διαχειριστικό κλείσιμο της Πράξης. 

6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ. 

7. Συνολικός προϋπολογισμός: 100.252,20 € (80.848,54 € χωρίς Φ.Π.Α. | 19.403,66 Φ.Π.Α. (24%) 8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 24 Μήνες.  

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά & με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγύηση Συμμετοχής  στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 808,50 €.

Σελίδα 1 από

10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και  Μεταφορών, Κωδ. ΣΑΕ1711. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (Κωδ. ενάριθμου Έργου 2019ΣΕ17110000), σύμφωνα και με την απόφαση ένταξης της Πράξης 2694/876/Α3/19.04.2019 (ΑΔΑ  725Χ465ΧΙ8-23Κ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και  από – εθνικούς πόρους του ΠΔΕ). 

11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ, Θεμιστοκλέους 4, ΑΘΗΝΑ και στο τηλέφωνο 2103800434 κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΠΣΕΕΕΝΜ και  συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://psenm.comr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). 

12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/11/2020 | Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/12/2020.  13. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή  προσφορά. 

16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή  συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 – 374) του N. 4412/2016 και του Π.Δ. 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης  Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

18. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ 

ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣελίδα 2 από 2