ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΑΡΘΡΟ 131


Άρθρο 131 . Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων.

  1. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙΑ, καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 77 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ διαδικασία.
  2. Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέ τουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα αναφέρο νται στο Παράρτημα VIΙΙ σημείο 3 είτε με άλλα μέσα. Στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 133 του παρόντος, οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα μνημονεύονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3. Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνι κά χαρακτηριστικά δημοσίευσης που αναφέρονται στο Παράρτημα VIΙΙ σημείο 1, στοιχεία α΄ και β΄.
  3. Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλο νται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIΙΙ σημείο 3, δημοσιεύονται το πολύ πέντε (5) ημέρες μετά την αποστολή τους. Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με ηλεκτρο νικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIΙΙ σημείο 3, δημοσιεύ ονται το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την απο στολή τους ή, στις περιπτώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 133 του παρόντος, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά την αποστολή τους.
  4. Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυ τικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Κοινότητα.
  5. Οι προκηρύξεις και το περιεχόμενό τους δεν μπο ρούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία της αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 130 του παρόντος, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Ευρω παϊκή Επιτροπή της ειδοποίησης με την οποία ανακοι νώνεται η δημοσίευσή τους με τη μορφή αυτή, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής.
  6. Το περιεχόμενο των προκηρύξεων που δεν απο στέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα περιορίζεται σε πε ρίπου εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις.
  7. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων.
  8. Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βε βαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της πραγματοποίησης της δημοσίευσης.