ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ – ΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΘΡΟ 106


Άρθρο 106 . Συμμετοχή στις δημοπρασίες – Όρια προϋπολογισμού.

  1. Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης έργων, οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις προσκομίζουν την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε αυτά και βεβαίωση της εργοληπτικής οργάνωσης στην οποία ενδεχομένως ανήκουν, ότι εξόφλησαν τις εισφορές τους σε αυτήν. Δεν επιτρέπεται η κοινοπραξία μεταξύ επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα και στο Μ.Ε.ΕΠ.
  2. Οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις μπορούν να αναλαμβάνουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) ευρώ που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών των εργοδηγών πτυχιούχων των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με το ν. 576/ 1977, και οι οποίοι έχουν τριετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους. Το όριο αυτό αυξάνεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ευρώ, σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ και πενήντα έξι χιλιάδες (56.000) ευρώ μετά τη συμπλήρωση εξαετίας, εννεαετίας και δωδεκαετίας από τη λήψη του πτυχίου αντιστοίχως.
  3. Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία, από τη λήψη της άδειας, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. που αντιστοιχούν στις άδειες και με προϋπολογισμό μέχρι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ ή πενήντα τριών χιλιάδων (53.000) ευρώ, όταν έχουν ή αποκτήσουν εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία, αντιστοίχως, από τη λήψη της άδειας.
  4. Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες, που έχουν τουλάχιστον πενταετή κατασκευαστική εμπειρία, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. που αντιστοιχούν στην εμπειρία τους με προϋπολογισμό μέχρι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ ή πενήντα τριών χιλιάδων (53.000) ευρώ, όταν έχουν ή αποκτήσουν οκταετή, ενδεκαετή ή δεκατετραετή κατασκευαστική εμπειρία αντιστοίχως.
  5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για επιχειρήσεις που ασκούνται από υπομηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από τη λήψη του πτυχίου. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αναλάβουν έργα προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) ευρώ.
  6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ορίζονται τα θέματα τήρησης από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, των πτυχιούχων εργοδηγών, των κατόχων σχετικών αδειών και των εμπειροτεχνών, τα όρια του προϋπολογισμού δημοσίων έργων που επιτρέπεται να αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αυτές, ο τρόπος αξιολόγησης των επιχειρήσεων αυτών και της κατάταξής τους στα ανωτέρω νομαρχιακά μητρώα, καθώς και οι περιπτώσεις μικρών έργων, την κατασκευή των οποίων μπορούν να αναλάβουν επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ..