ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Δράμας

  • προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ”, προϋπολογισμού 43.000,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 22/2017 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45233120-6 Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας:El514.
  • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 13/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο (Αίθουσα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία,Τ.Κ.66133.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ    ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ