Μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος 4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/2019), το άρθρο 43 του οποίου επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στο ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Οι σημαντικότερες αλλαγές:

Μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος 4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/2019), το άρθρο 43 του οποίου επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στο ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Οι σημαντικότερες αλλαγές:

– για τον υπολογισμό του ύψους των εγγυητικών δεν προσμετράται το δικαίωμα προαίρεσης ή παράτασης

– το ΕΕΕΣ ή ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται μέχρι και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υπογραφής προσφορών

– για τις συμβάσεις μέχρι 20.000 ευρώ το ΤΕΥΔ μπορεί να αντικαθίσταται από ΥΔ

– ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η διάταξη ισχύει για όσες διαδικασίες δεν βρίσκονται ήδη στο στάδιο κλήσης του προσωρινού αναδόχου για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

– τα ιδιωτικά έγγραφα δεν απαιτείται πλέον να είναι επικυρωμένα, εφόσον συνοδεύονται από ΥΔ

– στις συμβάσεις προμηθειών μπορεί να ζητείται πλέον από την αναθέτουσα αρχή η δήλωση της χώρας του τελικού κατασκευαστή του προς προμήθεια είδους, θα πρέπει να δηλώνεται η μονάδα κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασης

– μειώνεται ο χρόνος που δίνεται στον προσωρινό ανάδοχο για να προσκομίσει δικαιολογητικά κατακύρωσης σε 10 ημέρες

– δεν αποτελεί πλέον υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εκτός αν αυτός υποβάλλει σχετικό αίτημα που συνοδεύεται από αιτήματα του προσωρινού αναδόχου προς τις αρχές που εκδίδουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά

– για τις συμβάσεις κάτω των 60.000 ευρώ προβλέπεται ρητά το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης του 127 

– αποκλείεται η προσκόμιση νέων δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά από προσυμβατικό έλεγχο ή άσκηση προσφυγής, πλέον απαιτείται απλώς ΥΔ περί μη ύπαρξης οψιγενών μεταβολών

– παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να διεξάγουν συνοπτικούς διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ

– προβλέπεται ενιαία δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων για τις διαφορές του προσυμβατικού σταδίου των συμβάσεων με αξία κάτω των 60.000 ευρώ

– καταργούνται όλες οι ειδικές διοικητικές προσφυγές για τις διαδικασίες έως 60.000 ευρώ, εκτός της ένστασης του 127

– κάθε διαφορά του σταδίου εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας και υπηρεσιών υπάγεται πλέον στην ενιαία δικαιοδοσία των Διοικητικών Εφετείων, η διάταξη ισχύει από 01-07-2019

– ορίζεται ότι πλέον η παραλαβή γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές και δεν απαιτείται έγκριση των πρωτοκόλλων από άλλα όργανα

– για τις συμβάσεις κάτω των 2.500 ευρώ η παραλαβή γίνεται πλέον με βεβαίωση του προϊστάμενου της οικείας υπηρεσίας και όχι από επιτροπή

– τυχόν συμπληρωματική αιτιολογία πράξης που έχει προσβληθεί με προδικαστική προσφυγή αναρτάται υποχρεωτικά στο ΕΣΗΔΗΣ το πολύ 10 ημέρες πριν τη συζήτηση ενώπιον της ΑΕΠΠ, οι διάδικοι δικαιούνται να προβάλλουν τους ισχυρισμούς τους επ’ αυτής με υπόμνημα που καταθέτουν έως 5 ημέρες πριν τη συζήτηση

– η αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ να κρίνει επί προσφυγής περιορίζεται αποκλειστικά στα θέματα που θίγονται με την προσφυγή

– η προθεσμία προσβολής απόφασης της ΑΕΠΠ αρχίζει πλέον ρητά από την πλήρη γνώση της και όχι από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης

– το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί πλέον να αντικαθίσταται από ΥΔ μέχρι να υπάρξει η δυνατότητα έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού ηλεκτρονικά