ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 23


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΠΟΡΟΙ – Άρθρο 23

  1. Πόροι της Ένωσης είναι:Α.  Τα δικαιώματα εγγραφής και πο υποχρεωτικές συνδρομές των μελών. Β.  Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ένωσης. Γ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις  και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
  2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.
  3. Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής, της υποχρεωτικής συνδρομής καθώς και άλλη επιβάρυνση των μελών ρυθμίζονται από τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις από τα Διοικητικά Συμβούλια.
  4. Η είσπραξη των, κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη και η απόδοση αυτών τις δικαιούχες υπερκειμενικές Οργανώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 και 8 του Νόμου 1712/1987 μπορεί να γίνεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό, στον οποίο είναι ασφαλισμένα τα μέλη, με σύμφωνη γνώμη της διοικήσεως του Οργανισμού αυτού.
  5. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) της Ένωσης είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.