ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΑΡΘΡΑ 27-30


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΣΗΜΑ – Άρθρο 27

Το Σωματείο έχει σημαίαν φέρουσαν τον τίτλον του Σωματείου ως και το έτος ιδρύσεώς του. Τα χρώματα της σημαίας είναι κυανόλευκα. Το Σωματείο έχει σφραγίδα φέρουσα τις λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ», το έτος

της ιδρύσεώς του. Προς συντομία η σφραγίδα δύναται να φέρει τα αρχικά ψηφία ήτοι Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. και το έτος ιδρύσεως.

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – Άρθρο 28

  1. Ο Σύνδεσμος (ΠΣΕΕΕΝΜ) αναγωνρίζει δωρητές εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη, η αξία των οποίων κυμαίνεται από 100.000 μέχρι 500.000 δρχ. Ευεργέτες δε, εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα από αυτά ποσά.
  2. Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται από πρόσωπα που πολιτεύονται, εκτός αν είναι επαγγελματοβιοτέχνες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 29

  1. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1712/1987,2091/92 και οι συναφείς διατάξεις του  Αστικού Κώδικα.
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, με πνεύμα προσήλωση στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

ΕΓΚΡΙΣΗ – Άρθρο 30

Το καταστατικό αυτό, αποτελείται από 30, με το παρόν άρθρα και τροποποιήθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1712/1987 από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ., που συνήλθε για το σκοπό αυτό, στην Αθήνα σήμερα την 3/1/1993 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Στην Αθήνα την 3/1/1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΗΣ ΤΕΡΖΗΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ