ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΑΡΘΡΑ 25-26


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΙΚΟΥ – Άρθρο 25

Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης,

απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 13 του καταστατικού αυτού, και το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 1712/1987.

Β. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – Άρθρο 26

  1. Η Ένωση διαλύεται:Α. όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των είκοσι.Β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.Γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεος τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.1712/1987.
  2. Διαλυόμενης της Ένωσης, η περιουσία αυτής περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα  να λειτουργήσει Πρωτοβάθμια Οργάνωση, του ίδιου επαγγερματικού κλάδου και σκοπού, ή στην κύρια δευτεροβάθμια Οργάνωση που μετέχει η Ένωση με απόφαση της Γενικής Συν έλευσης της Ένωσης. Σε καμία περίπτωση η περιουσία της Ένωσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της,