ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΑΡΘΡΟ 24


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΒΙΒΛΙΑ – Άρθρο 24

  1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν  χρησιμοποιηθούν από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Ένωσης.Α. Βιβλίο μητρώου μελών στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητος, ο αριθμός του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωσή του.Β.   Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.Γ.   Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.Δ.   Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.Ε.  Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.ΣΤ. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης.Ζ. Βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται, με αριθμητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των μελών της Ένωσης, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό, αποτελεί και τον αριθμό του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο, καταχωρίζεται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης, καθώς επίσης και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας, αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας Οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.
  2. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση της Ένωσης επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων, και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.
  3. Τα μέλη της Ένωσης, καθώς και οι υπερκειμενικές Οργανώσεις, στις οποίες ανήκει η Ένωση, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.