ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ -ΑΡΘΡΟ 22


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – Άρθρο 22

  1. Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, που είναι μέλος η Ένωση, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι τριετής, και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 14 περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου που εφαρμόζεται ανάλογα.
  2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων της Ένωσης στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που μετέχει, ορίζεται σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών και το νόμο 1712/1987.
  3. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, οι κατά σειρά επιλαχόντες κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους, αναπληρούν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους, σε περίπτωση παραιτήσεως θανάτου, έκπτωσης ή ανακλήσεως των τακτικών μελών.
  4. Για την εκλογή αντιπροσώπων του Σωματείου, στις Ομοσπονδίες, ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν επιλέξει το σωματείο τούτο, σαν κύρια Οργάνωση. Το μέλος δεν δικαιούται να αλλάζει Οργάνωση, πριν περάσουν τρία χρόνια από τις εκλογές στην Πρωτοβάθμια Οργάνωση, την οποία προηγουμένα είχε επιλέξει σαν κύρια, στην οποία είχε ψηφίσει για την εκλογή αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.