ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΑΡΘΡΟ 21


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Άρθρο 21

 1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικ. Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους του Συνδέσμου για τις ανώτερες Οργανώσεις που μετέχει να αποφανθεί για τα ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής να τροποποιήσει το Καταστατικό του Συνδέσμου και για κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό απαιτείται μυστική ψηφοφορία αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται  από τη Γεν. Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και  οι διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικ. Συμβουλίου.
 3. Μαζί με τα τρία μέλη τακτικά μέλη εκλέγονται  και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αναιρούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν σε συνδυασμούς οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης τους  είναι μέχρι τρεις (3).
 4. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σε περίπτωση εκλογών καταστατικών οργάνων και αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις είναι ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5 και 6 του άρθρου 11 του Ν.1264/1982.
 5. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται εκλογές.
 6. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου των ταμειακώς εντάξει μελών τα οποία και μόνον έχουν δικαίωμα ψήφου βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικ. Συμβούλιο.
 7. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και με την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάσει αυτού ή και με το βιβλιάριο ασθενείας ήτοι ασφαλιστικό βιβλιάριο που υποκαθιστά το εκλογικό βιβλιάριο στην περίπτωση αυτή. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα του Συνδέσμου. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας, χωριστό για την κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατ΄αύξοντα αριθμό τα ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται  η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
 8. H Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά το χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει, εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση  που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Συνδέσμου για την επιβοήθηση του έργου της.
 9. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής, ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.
 10. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάθε διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από τους υποψηφίους τους εκλεγέντες  σύμφωνα με το άνω άρθρο 14 για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
 11. Η Εφορευτική Επιτροπή για τη ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της Ένωσης, αντίγραφο δε αυτών στο αρχείο της Ένωσης.