ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΑΡΘΡΑ 10-20


Κ  Ε  Φ  Α  Λ  Α  Ι  Ο  Γ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – Άρθρο 10

Όργανα του Συνδέσμου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση,
 2. το Διοικητικό Συμβούλιο και
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Για τις δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις η Γεν. Συνέλευση  των μελών, το Δ.Σ., το Προεδρείο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Α)  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – Άρθρο 11

 1. Τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου αποτελούν τα ταμειακά εντάξει μέλη του.
 2. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

Α. Εκλέγει και ανακαλεί οποταδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους του Συνδέσμου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις που ανήκει   ο Σύνδεσμος και ελέγχει τη δράση αυτών. Β. Αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων, στις οποίες εγγραφέται μέλος ο Σύνδεσμος ή τη διαγραφή από αυτές και ορίζει την κύρια Οργάνωση, δια μέσου της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στην Συνομοσπονδία, νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους της που ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση της κύριας δευτεροβάθμιας Οργάνωσης, για την εκλογή αντιπροσώπων της στην Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας. Γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς.Δ. Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προυπολογισμούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.4 του Καταστατικού αυτού.Ε. Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης του ποσοστού των εισφορών για τις ειπερκείμενες οργανώσεις, των μελών, από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών.ΣΤ. Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Συνδέσμου.Ζ. Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων του Συνδέσμου, προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής και περί όλων των συναφειών εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων του Συνδέσμου. Για την λήψη αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων τουλάχιστον των παρόντων στην Γενική Συνέλευση.Η. Αποφασίζει περί αποβολής μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του καταστατικού.Θ.Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου.Ι. Αποφασίζει για τη διάλυση του Συνδέσμου, τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΤΙΑ – Άρθρο 12

 1. Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, στην έδρα της και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του Συνδέσμου, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος, ο Γενικός  Γραμματέας, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και η οποία στέλνεται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες, πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Έκτακτα η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Διοικ. Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους μέλη που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών, στην οποία θα περιέχουν και τα θέματα της συζήτησης.
 3. Όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος για το καλό του Συνδέσμου και της ενότητάς του.
 4. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα:Α. Τον τόπο, τον χώρο, την ημερομηνία και τη ώρα της Γενικής Συνέλευσης.Β. Τα θέματα που θα συζητηθούν.
 5. Για να ληφθεί απόφαση στη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου, τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται σε, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική γενική συνέλευση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (14) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, η Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα και μέρα της επόμενης εβδομάδας και με αυτά πάντοτε τα θέματα, κατά τη οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Άρθρο 13

 1. Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
 2. Για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
 3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
 4. Η πλειοψηφία είναι μυστική όταν αναφέρεται:Α. σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων στην Τριτοβάθμια Οργάνωση.Β.σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις και την επιλογή  της εξ’ αυτών  κυρίας για κάθε μεταβολή εγγραφής και επιλογής. Γ. σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,Δ. σε προσωπικά ζητήματα και Ε. στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.
 5. Δεν επιτρέπεται η υπό Μέλους εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη, για τη  συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.
 6. Στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν, σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη  πλειοψηφία εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφίσσας.
 7. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των μελών απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση τρίτα πρόσωπα.
 8. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί του θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γεν. Συνέλευσης.
 9. Για τις συζητήσεις στη Γεν. Συνέλευση, στις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφολέκτη και πέντε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γεν. Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο του Συνδέσμου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ – Άρθρο 14

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία κατά τις παρακάτω διατάξεις:
 2. Α. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές είτε κατά συνδυασμούς είτε σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικ. Συμβούλιο της Ένωσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.Β. Το Διοικ. Συμβούλιο συνεδριάζει πριν τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει τη νομιμότητα της αιτήσεως και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.Γ. Οι εκλογές διενεργούνται  στα γραφεία της Ένωσης κατά τη διάρκεια των εργασιών και της Γενικής Συνέλευσης ή όπου αλλού κρίνει με απόφαση το Δ.Σ.
 3. Οι έδρες του Διοικ. Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
 4. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικ. Συμβουλίου αυξανόμενο κατά μία μονάδα.
 5. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικ. Συμβούλιο όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
 6. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει βάλει υποψηφιότητα.
 7. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες, που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
 8. Έδρες που δεν έχουν καταληφθεί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους κατανέμονται ανά μια κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 3.
 9. Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτο πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
 10. Οι συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται εκείνοι των  οποίων ο αριθμός των υποψηφίων , είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικ. Συμβουλίου.
 11. Οι έδρες που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες κατανέμονται ανά μία κατά σειρά των μεγεθών των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους ποτ τα υπόλοιπά τους χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
 12. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι καταλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε υπόλοιποι κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί.
 13. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού καλούνται κατά σειρά εκλογής τους αντίστοιχα σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση ενιαίου ψφοδελτίου, αντικαθιστούν τους τακτικούς, οι κατά σειρά επιλαχόντες.
 14. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου ή αντιπρόσωπος που έχει εκλεγεί με ορισμένο συνδυασμό αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ιδίου συνδυασμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού αυτού η αντικατάσταση γίνεται από αναπληρωματικό μέλος άλλου συνδυασμού που συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους.

Τα μέλη των ενώσεων του Ν. 1712/87 δικαιούνται να λάβουν μέρος στις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την ισχύ του Ν.2081/92, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – Άρθρο 15

 1. Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ.  Συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από το συνδυασμό που πλειοψήφισε ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.Α. Γίνεται μυστική ψηφοφορία στην αρχή για την εκλογή των μελών του Προεδρείου με απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που καταβάλλονται.Β. Στη συνέχεια γίνεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων από τα μέλη του κάθε αξιωματούχου που επιλέγεται από τα μέλη του Προεδρείου που έχουν εκλεγεί με βάση την παράγραφο αυτού του άρθρου. Δηλ. για Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο κ. λ. π.Γ. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός ή περισσότερων από τα πιο πάνω αξιώματα μετά και από τη δεύτερη ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα μέρα η εκλογή οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα από τον αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.
 2. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου βαθμού. Το Δ.Σ. Και το προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 3. Το Διοικ. Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Συνδέσμου , ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα ή με αίτηση του ενός τρίτου των μελών ή δύο μελών του Δ.Σ. κοινοποιημένη δύο (2) μέρες, τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικ. Συμβούλιο.
 4. Το Διοικ. Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά μέλη και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού.
 5. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικ. Συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικ. Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 14 χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών.Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού  Συμβουλίου χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μεσα σε τριάντα (30) μέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικόυ Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον μέρες πριν την σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και με θέμα την εκλογή Διοικητικόυ Συμβουλίου.
 6. Σε περίπτωση παραίτησης , θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Διοικ. Συμβούλιο εκλέγει νέον σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – Άρθρο 16

 1. Το Διοικ. Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συνεδρίου και κατευθύνει τη δράση αυτού στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των εις το άρθρο του καταστατικού αυτού σκοπών. Ειδικότερα το Διοικ. Συμβούλιο:Α. Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Συνδέσμου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτού.Β. Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους για την στέγαση των γραφείων του Συνδέσμου και την άσκηση των λειτουργιών αυτού.Γ. Προλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο καθώς και τους νομικούς συμβούλους καθώς και άλλους συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών.Δ. Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, και απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών.Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3)  συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται  έκπτωτο με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το νόμο και σειρά επιτυχίας στις εκλογές.Ε.  Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών.ΣΤ. Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Συνδέσμου ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών στρεφομένων κατ’ αυτού και για κάθε ένδικο μέσοΖ. Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής της υποχρεωτικής συνδρομής ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών του.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται στα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου καθώς και στον ειδικό σύμβουλο του Συνδέσμου, έξοδα παρατάσεως, έξοδακινήσεως και οδοιπορικά.

Α) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – Άρθρο 17

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση υπογράφοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα τα προς συζήτηση θέματα και προίστανται γενικά του Συνδέσμου.
 2. Εκτελεί, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα τις αποφάσεις του Διοικ. Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο απέναντι σε κάθε αρχή, Δικαστική, Κρατική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ του Συνδέσμου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.
 4. Συνάπτει μετά του Γεν. Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα του Συνδέσμου σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικ. Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.
 5. Δέχεται και ασκεί αγωγές ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα ύστερα από απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Συνδέσμου τον οποίο και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους.
 6. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου και κάθε εντολή προς  πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.
 7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού την οργάνωση και καλή λειτουργία του Συνδέσμου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία στη διαχείριση του.
 8. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο.

Β) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – Άρθρο 18

 1. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Συνδέσμου , την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Συνδέσμου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων , των πρακτικών και εντύπων σε κατάλληλο αρχείο και γενικά πρίστανται του γραφειακού μηχανισμού του Συνδέσμου και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές για θέματα πυ ανάγονται στους σκοπύς και επιδιώξεις του Συνδέσμου.
 2. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματαπληρωμής, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του στη μελέτη, τη διαχείριση και  την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Συνδέσμου και στη σύνταξη της έκθεσης γιατη δράση της Διοικησης, την οποία εισάγει το Διοικ. Συμβούλιο, για την έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.
 3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντα του απ’ο σύμβουλο που ορίζει το Διοικ. Συμβούλιο.

Γ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ – Άρθρο 19

 1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Συνδέσμου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων των εισπράξεων και των πληρωμών. Ειδικότερα ο Ταμίας:Α. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικ. Συμβούλιο σύμφωνα με τις εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα. Τα γραμματεία είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από την χρησιμοποίησή τους .Β. Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως στο όνομα του Συνδέσμου, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικ. Συμβούλιο και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές με εντολές ή επιταγές του Συνδέσμου που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούνται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά σύμφωνα με τις δινόμενες σε αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία για έλλειμμα.Γ. Συντάσσει τακτικά κάθε μήνα κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Διοικ. Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Συνδέσμου.Δ. Επιμελείται σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα για την έγκριση σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικ. Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς το Σύνδεσμο.Ε. Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρημοτογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου.ΣΤ. Με απόφαση του Διοκ.Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία για την αντιμετώπιση επειγόντων και απρόβλεπτων μικροεξόδων και δαπανών του Συνδέσμου.
 2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από το Διοικ. Συυμβούλιο.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Άρθρο 20

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14, μαζί με το Διοικ. Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικ. Συμβουλίου και είναι τριετής.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρό της ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
 3. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Συνδέσμου κσι ουδέν δικαίωμα έχει επί διοικητικών θεμάτων και αποφάσεων του Διοικ. Συμβουλίου.
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου.. Το Διοικ. Συμβούλιο, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα του Συνδέσμου θέτουν στη διάθεσή της Ελεγκτικής Ειτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφό που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει για άσκηση του ελέγχου της.
 5. Ένα μήνα τουλάχιστον προ της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικ. Συμβούλιο 10 μέρες τουλάχιστον προ της Γεν. Συνέλευσης.
 6. Η Ελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικ. Συμβούλιο συντάσσει την έκθεσή της που πρέπει να είναι αιτιολογημένη , σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά  με τα αποτελέσματα της υπό κρίση διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση.
 7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή εντός των γραφείων του Συνδέσμου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών εκτός των γραφείων του Συνδέσμου.
 8. Η  Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή τα δύο μέλη της ή το Διοικ. Συμβούλιο της Ένωσης. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να να φέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην πιο πάνων προθεσμία τότα συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικ.  Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 9. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ουδέν δικαίωμα έχει η Ελεγκτική Επιτροπή επί διοικητικών θεμάτων επί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ.
 10. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από 2 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα νε το καταστατικό και το νόμο και της εκλογικής σειράς επιτυχίας.