ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΑΡΘΡΑ 5,6,7,8,9


Κ  Ε  Φ  Α  Λ  Α  Ι  Ο  Β’

ΜΕΛΗ – Άρθρο 5

 1. Α.Μέλος του Συνδέσμου αυτού μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που είναι γραμμένο σε Νομαρχιακά Μητρώα και κατοικεί σε όλη τη χώρα.Β.Μέλη επίσης του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου και ο Διευθύνων ή ο συμπράττων ή ο εντεταλμένος σύμβουλος Ανωνύμου Εταιρείας που με την υπογραφή του δεσμεύει αυτή, ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματεας των συνεταιρισμών και επι εταιρειών περιορισμένης ευθύνης μέχρι δύο διαχειριστές αυτής, εφ’ όσον όλοι αυτοί δεν ασχολούνται με  άλλο άσχετο με  το εργολ/κό επάγγελμα.
 2. Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει σε δύο το πολύ Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ομοιοεπαγελματικές, όχι όμως στον ίδιο Νομό του Κράτους.

Α) Εγγραφή μελών – Άρθρο 6

 1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου, πρέπει να υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση και να συγκεντρώνει τις προυποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 5. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητός του, το ασκούμενο επάγγελμα, η διεύθυνση της κατοικίας και της επιχείρησής του και ο αριθμός του ασφαλιστικού του βιβλιαρίου, καθώς και των εις την παρ.1 εδ. β’ άρθρο 5 έγγραφομένων μελών.
 2. Μαζί με την αίτησή του, ο αιτών υποβάλλει δήλωση περί της κυρίας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματός του, εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.
 3. Το μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής Οργάνωσης, με νέα ταυτόχρονη υπεύθυνη δήλωσή του, προς τις διοικητικές και των δύο Οργανώσεων και εφόσον έχει περάσει τριετία από την άσκηση  του εκλογικού  του δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί  την αλλαγή.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εάν το υποψήφιο μέλος έχει τα παραπάνω προσόντα, υποχρεούται να εγγράψει αυτό μέλος, μέσα σε τριάντα μέρες από της υποβολής της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθασμία, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ.4 παρ.1 του Νόμου 1712/1987, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.1 του άρθρ. 11 του Νόμου 2081/92.
 5. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει η εγγραφή.
 6. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικ. Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

B) Δικαιώματα μελών – Άρθρο 7

Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα, εφόσον είναι κατ’ έτος ταμειακώς εντάξει:

 1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.
 2. Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του Συνδέσμου και Επιτροπές και αντιπρόσωπος στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες ανήκει ο Σύνδεσμος.
 3. Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από την Γεν. Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου.

Γ) Υποχρεώσεις μελών – Άρθρο 8

Κάθε μέλος του Συνδέσμου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Συνδέσμου και να συμπαρίσταται στα Όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και των επιδιώξεών της.
 2. Να τηρεί το Καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης, του Διοικ. Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συνδέσμου και να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση.
 3. Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα του Συνδέσμου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Συνδέσμου και τη Διοίκηση αυτού.
 4. Να εκπληρεί τακτικά τις οικονομικές του υπυχρεώσεις απέναντι στον Σύνδεσμο, οι οποίες ανέρχονται σε ποσό δέκα χιλιάδων (10.000) και οι οποίες μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Δ) Αποβολή – Αποχώρηση μέλους – Άρθρο 9

 1. Με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου και ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή του, αποβάλλεται κάθε μέλος που:Α.Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπει το άρθρο 5 παρ.1 του καταστατικού αυτού.Β.Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης και του Διοικ. Συμβουλίου.Γ.Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή του προς το Σύνδεσμο.Δ.Απέχει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.Ε.Αν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Νόμο 1712/1987.ΣΤ.Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.Ζ.Όταν έχει συνταξιοδοτηθεί από το ταμείο κύριας ασφάλειας λόγω γήρατος.
 2. Την αποβολή του μέλους εισηγείται στην Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και η Γενική Συνέλευση, καλούν προηγουμένως, εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, παραβάσεις.
 4. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει , μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση σ’ αυτό της περί αποβολής του αποφάσεως, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Σωματείου, σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 4 του Νόμου 1712/1987. Μέχρι τελεσιδικίας της περί αποβολής της απόφασης, το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Η περί αποβολής πράξη  του Δ.Σ. εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου ή όταν πρόκειται για δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις από τη Γενική Συνέλευση  των αντιπροσώπων της επαγγελματικής οργάνωσης. Τα αποτελέσματα επέρχονται από της εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση.
 5. Κάθε μέλος, μπορεί να αποχωρήσει από του συνδέσμου, αφού πρώτα εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς αυτόν, μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησής του.