ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΑΡΘΡΑ 1,2,3,4


Κ   Α   Τ   Α   Σ   Τ   Α   Τ   Ι   Κ  Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ  –  ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ‘Αρθρο 1

Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Σύνδεσμος) με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ” και έδρα την Αθήνα που ιδρύθηκε το έτος 1974 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της, με

την υπ’ αριθμ.1594/74 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρίθμ. 599/183.75 κ’ 2348/5.11.1987 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμ. Θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω Καταστατικό, 1712/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1746/88 και 2081/22 και συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΣΚΟΠΟΙ – Άρθρο 2

Σκοποί της Οργάνωσης αυτής είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομιών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα ο Σύνδεσμος σκοπούς έχει:

 1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στις εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε Νομαρχιακά Μητρώα με την γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
 2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
 3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 4. Δια της ιδρύσεως κατά Νόμο Οικοδομικού Συνεταιρισμού.
 5. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
 6. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής  ανεξαρτησίας, της κοινωνικης δικαιοσύνης και της ειρήνης.

ΜΕΣΑ – Άρθρο 3

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών ο Σύνδεσμος:

 1. Απευθύνεται στις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 2. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για την διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
 3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.
 4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ένωσης σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση πάνω σε θέματα που έμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κάδο.
 5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού  και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια  έντυπα που συμββάλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.
 6. Συμπράτει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.
 7. Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές Οργανώσεις, με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.
 8. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Συνδέσμου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.
 9. Ο Σύνδεσμος μετέχει οργανικά στις υπερκείμενες οργανώσεις μιας τοπικού ή γενικού χαρακτήρα και μιας κλαδικού.

ΕΔΡΑ – Άρθρο 4

Έδρα του Συνδέσμου είναι η Αθήνα.