ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ