ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  Αθήνα 23/05/2017
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ                                      Αρ. Πρωτ.395

Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 4 ,
4ος όροφος γρ. 7                                                              Προς : Εκπροσώπους ΠΣΕΕΕΝΜ
Ταχ. Κώδικας : 10678 Αθήνα
Τηλ : 210 3800434
Fax:  210 3800742

Θέμα : Υποχρεωτική η εγγραφή στο σύλλογο κατά την αναβάθμιση ή ανανέωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα

Συνάδελφοι ,

Σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από την ισχύ της αρίθ. Δ17α/04/50/Φ.Ν. 430/2-10-01 Υπουργικής απόφασης σχετικά με  τη Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) , λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις ’(ΦΕΚ 1314/2001 Τ.Β΄) και συγκεκριμένα της παρ. 2 του άρθρου 9 της ίδιας απόφασης , βάσει της οποίας οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα μαζί με την κατάθεση της προσφοράς τους στη δημοπρασία , καταθέτουν  αποδεικτικό νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής τους στα Νομαρχιακά μητρώα καθώς αντίγραφο καταβολής της εισφοράς τους στην εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν για το έτος διεξαγωγής της δημοπρασίας .

Κατόπιν τούτου  για κάθε νέα εγγραφή ή ανανέωση καθώς και για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης και δημοπράτησης έργων θα πρέπει οι επιχειρήσεις να εγγράφονται σε νόμιμη εργοληπτική οργάνωση .

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε τους εκπροσώπους του Συνδέσμου στα Τεχνικά συμβούλια των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων  να μην υπογράφουν καμία ανανέωση εργοληπτικού πτυχίου αν το μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το σύνδεσμο .

Η ανάγκη να εφαρμοστεί η άνω απόφαση είναι άμεση για την σωστή λειτουργία του ΠΣΕΕΕΝΜ , ο οποίος μέσα στους καιρούς της οικονομικής κρίσης που ζούμε πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί και να αναβαθμίζει τις νομικές , συμβουλευτικές ,ενημερωτικές και λοιπές υπηρεσίες προς τα μέλη του.

Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για τη σωστή λειτουργία του Πανελληνίου , διότι ο πόλεμος που δέχεται ο κλάδος με σκοπό την κατάργηση του είναι μεγάλος τόσο από τις οργανώσεις των μηχανικών όσο και από τους δημόσιους φορείς που πλέον μας απαξιούν .Και μόνο συσπειρωμένοι σε ένα συλλογικό όργανο θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Γ.ΤΣΑΛΤΑΣ / Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Π.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ της γραμματείας