ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Μ.Ε.Κ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΕΜ – ΚΑΤΕΕ – ΑΡΘΡΟ 110


Άρθρο 110 . Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. Υπομηχανικών Πτυχιούχων ΤΕΙ και πρώην ΑΣΤΕΜ – ΚΑΤΕΕ.

  1. Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των πτυχιούχων υπομηχανικών, των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παραγωγή έργων γίνεται μετά από πενταετία από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος με βάση την εμπειρία τους σε έργα και σε κατηγορίες έργων αντίστοιχες με τις ειδικότητες των σπουδών τους, στις εξής κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες: α) Των πολιτικών υπομηχανικών στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. β) Των ηλεκτρολόγων, των μηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων – μηχανολόγων υπομηχανικών στην κα τηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, όπως και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση. γ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών, Κατεύθυνσης Δομικών Έργων στην κατηγορία των οικοδομικών έρ γων όπως και στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν δομικά έργα. δ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων, Πολιτικών, Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων. ε) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Τοπογραφίας και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Τοπογράφων στις κατηγορίες οδοποιΐας, υδραυλικών και λιμενικών έργων. στ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ των Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής και Μηχανολογικών κατασκευών – εγκαταστάσεων και παραγωγής, όπως και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανολόγων και Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, στις κατηγορίες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ των Τμημάτων Μηχανολογίας και Μηχανολογικών κατασκευών και οι πτυχιούχοι πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανολόγων, εγγράφονται και στην κατηγορία υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν υδραυλικά υπό πίεση. ζ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Ναυπηγικής, των Ναυπηγών Υπομηχανικών και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Ναυπηγών, στα πλωτά έργα και εγκαταστάσεις ναυπηγείων. η) Των πτυχιούχων ΤΕΙ των Τμημάτων Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστη μάτων, όπως και των Ηλεκτρονικών Υπομηχανικών και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών, στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού. θ) Των πτυχιούχων ΤΕΙ του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑ ΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Χημικών Πετρελαίου, στα έργα γεωτρήσεων.
  2. Στο Μ.Ε.Κ. εγγράφονται και κατατάσσονται επίσης οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι γεωπονίας και τεχνολόγοι δασοπονίας στα έργα πρασίνου.
  3. Η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρ μόζεται και για τους εγγραφόμενους στο Μ.Ε.Κ., σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
  4. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα σχετικά με την εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. θέματα των διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών.