ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΘΡΟ 105


Άρθρο 105 . Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα Υποχρεώσεις υπηρεσιών.

  1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να αναλαμβάνουν, είτε ως μεμονωμένες επιχειρή σεις είτε και σε κοινοπραξία μεταξύ τους την κατασκευή μικρών δημοσίων έργων, όπως ορίζεται στον παρόντα Κώδικα, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα, που τηρούνται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΔΤΥΝΑ). Δεν επιτρέπεται η κοινοπραξία επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα νομαρχιακά μητρώα με επιχείρηση εγγεγραμ μένη στο Μ.Ε.ΕΠ.. Κάθε επιχείρηση μπορεί να γραφεί στα μητρώα μιας μόνο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η εγγραφή σε οποιαδήποτε από τα μητρώα που τηρούνται στις Ν.Α. του Νομού Αττικής θεωρείται ως εγγραφή για ολόκληρο το νομό.
  2. Για την εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στα νομαρχιακά μητρώα απαιτείται: α) η στελέχωσή της από πρόσωπα που δικαιούνται εγγραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, β) η απόδειξη εμπειρίας του στελέχους στην κατασκευή αντίστοιχων κατηγοριών έργων ή ειδικότερων εργασιών. Στα νομαρχιακά μητρώα απαγο ρεύεται η εγγραφή οποιουδήποτε συνταξιούχου.
  3. Η εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα ισχύει για μια τριετία. Μετά τη λήξη της η εγγραφή αναθεωρείται, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 97 του παρόντος. Η εγγεγραμμένη επιχείρηση δικαιούται να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς και να εκτελεί έργα στο νομό της εγγραφής και σε ένα γειτονικό, που δηλώνεται από την ίδια κατά την εγγραφή ή την ανανέωση. Ως γειτονικοί νομοί για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται και οι γεωγραφικά πλησιέστεροι νησιωτικοί ή παραθαλάσσιοι νομοί.
  4. Για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής στα νομαρχιακά μητρώα υποβάλλεται αίτηση της ενδιαφε ρόμενης επιχείρησης και αποφασίζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων της Ν.Α., ύστερα από σχε τική εισήγηση της αρμόδιας για την τήρηση των μητρώων υπηρεσίας. Η αίτηση συνοδεύεται με πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων και λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία της επιχείρησης και την ύπαρξη των λοιπών προϋποθέσεων εγγραφής. Ειδικά για την αναθεώρηση εγγραφής τα αποδεικτικά εμπειρίας αφορούν την τελευταία τριετία.
  5. Η βεβαίωση εγγραφής περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία της επιχείρησης και του προσώπου που τη στελεχώ νει, β) το χρόνο ισχύος της βεβαίωσης, γ) τους νομούς στους οποίους μπορεί να δραστηριοποιείται και δ) τις κατηγορίες των έργων ή εργασιών που μπορεί να ανα λαμβάνει.
  6. Οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα ατομικές επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης του αυτοπροσώπως ασκούντος την επιχείρηση ή μη υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης για αναθεώρηση της εγγραφής.
  7. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που εκτελεί έργο με ανάδοχο επιχείρηση εγγεγραμμένη σε νομαρχιακό μητρώο υποχρεούται στο τέλος του έργου να διαβιβάσει στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει εκδώσει τη βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης, βεβαίωση για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Ιδίως υποχρεούται να αναφέρει: α) έκπτωση του ανα δόχου, β) χορήγηση παράτασης χωρίς αναθεώρηση, γ) κακοτεχνία για την οποία τηρήθηκε η διαδικασία αποκατάστασης του άρθρου 60 του παρόντος ή έγινε σχετική σημείωση σε Πρωτόκολλο Προσωρινής Παρα λαβής. Η υπηρεσία που τηρεί το νομαρχιακό μητρώο υποχρεούται να ζητά πληροφορίες από τους φορείς που εκτέλεσαν έργο με ανάδοχο επιχείρηση εγγεγραμ μένη στο μητρώο, εφόσον οι φορείς δεν αποστείλουν οίκοθεν τα στοιχεία αυτά. Παραλείψεις των αρμοδίων υπαλλήλων για συμμόρφωση στις υποχρεώσεις αυτές αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα.
  8. Τα στοιχεία της παραγράφου 7 καταχωρούνται στο νομαρχιακό μητρώο και λαμβάνονται υπόψη κατά την κρίση επί της αιτήσεως ανανέωσης της εγγραφής.