ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων»

στο πλαίσιο της Πράξης

«Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας
από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίησης
εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων»