Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» ΥΕ 1-5 της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων» MIS 5035126.

20PROC007901433 2020-12-21

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ  (ΠΣΕΕΕΝΜ)                                                                                                           Αθήνα,  21/ 12/ 2020

                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 861     

Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 4, ΑΘΗΝΑ                                      

Ταχ. Κωδ.: 10678                                                                                  

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                 

Τηλέφωνο: 2103800434  e-mail: info@psenm.com   

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ

ΜΗΤΡΩΑ  (ΠΣΕΕΕΝΜ)                                

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5035126, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ  (ΠΣΕΕΕΝΜ)
 2. Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 4, ΑΘΗΝΑ                      
 3. Τηλέφωνο: 2103800434
 4. Τίτλος: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων» MIS 5035126
 5. Υπηρεσίες: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και συμπληρωματικών CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης).
 6. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 7. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 5788/1873/Α3/21-09-2018 (Άξονας προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)) που απευθύνεται σε 884 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.  
 8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 9. Συνολικός προϋπολογισμός:  848.640,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

           0,00 € Φ.Π.Α. (0%) 

848.640,00 € συνολικός προϋπολογισμός

Σελίδα 1 από 2

20PROC007901433 2020-12-21

 • Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 17 Μήνες από την υπογραφή της.   
 • Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 16.972,80 €.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους 5% του συμβατικού τιμήματος  

 1. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Κωδ. ΣΑ Ε1711 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ17110000). Η σύμβαση αντιστοιχεί στα Υποέργα 1, 2, 3, 4, 5 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την

Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5035126, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 2694/876/Α3 (ΑΔΑ 7Ζ5Χ465ΧΙ823Κ) της Ειδικής  Γραμματέως  Διαχείρισης  Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ . Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από – εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

 1. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ  (ΠΣΕΕΕΝΜ), Θεμιστοκλέους 4 και στο τηλέφωνο 2103800434 e-mail: info@psenm.com    κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://psenm.com/    όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )
 2. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020.  Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 4. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή
 5. Κριτήριο Κατακύρωσης:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 2. Αρμόδιο Όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής: Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 3. Ελάχιστη Απαιτούμενη Χρονική Διάρκεια Ισχύος Προσφοράς:   Δώδεκα μήνες (12) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
 4. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.  
 5. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 21/12/2020

                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS

ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         TSALTAS     

Ημερομηνία: 2020.12.21 16:56:58 EET

Σελίδα 2 από 2