ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΡΘΡΟ 145


Άρθρο 145 . Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει σε δημόσια σύμβαση έργων να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα IΧΑ και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασής του